Kezdõlap Farkaslaka Képgaléria Rólunk Kapcsolat
Farkaslaka
Gordon Kisvendéglõ
Szálláshelyek
Farkaslaka
Információk
Névnap
Linkek

www.karpateuropa.hu

Valuta info

Székelyföld

A Székely nép eredete a regében

Midõn estenden a nap nyugovóra száll s fent a magasban kigyúlnak az ég világoló mécsesei – ha a hold szelíd fénye nem ragyogja be az estét – az égboltozaton halaványon derengõ fényöv jelenik meg. „A hadak útja” mondja meg illetõdve – e mindennapos égi jelenség láttára – a székely; s a mit mond, nyomában valami szunnyadó emlék kezd ébredezni lelkében az emlékkel felújul elõtte verõfényes gyermekkorának legszebb regéje: „Fogyaték népével hátrált Csaba, hogy az elveszett hon visszaszerzésére ázsiai rokonaival egyesülten térhessen vissza; magával viszi Etele szent kardját, hogy puszták tengerének habjaiban tisztára mosván, annak bûvös erejét ismét visszaadja. Erdély végsõ határánál õrködni hagyja a székelyt, hogy ha majd visszatér, segítségére legyen. Elváláskor a távozók áldoznak tûznek, víznek, levegõnek és földnek, azután megesküsznek, hogy fenyegetõ vész idején segítséggel fordulnak vissza még világ végérõl is.

Ám alig haladtak a havas aljáig, már a körül lakó népség felemelkedett a maroknyi székely ellen: de megrendül a föld, megrázkódnak a fenyõk koronái s hírül adják a vonulóknak társaik veszedelmét. A hadak egy része visszafordul s meglepvén, pozdorjaként szórja szét az ellent”. „ Egy év múlt el s a völgyek lakói megirigylik a székely nyugalmát s ismét fenyegetik seregeikkel; a patak sikoltva szalad a folyamba, a folyam a tengerbe és hírt visznek a távozóknak; a segély nem késik, s a székely ismét mentve lõn”. „ Három év múltán új nemzetségek veszik körül a székelyt s küzdelem fejlik életre-halálra. Már a szellõ sem éri el Görögország tájára távozottakat, de a puszták viharával társulván, mégis megtalálja õket messze délkeleten. Csaba népe harmadszor is gyõzelemre segíti testvéreiket.” „Sok idõ folyt le ezután; a magban elültetett diófák agg törzsekké nevekedtek, a fiak megvénültek az unokák lettek fegyverhordó bátor férfiakká. A szorgalom a rengeteget kies teleppé varázsolta, a hosszú tartózkodás az õrállomást édes hazává tette; nem volt, ki háborítni merje a székely tûzhelyét, mely saját erõs karjának s ismeretlen seregeknek védelme alatt állott.

De végre is kitör a szomszédok régi gyûlölete a nyelvben és szokásban egyedül álló székely ellen; megszámlálhatatlan nép kel fel a székely kiirtására s a bérczes kis hazát minden oldalról ostromolni kezdi. Dicsõen vív a székely, de már-már lankadoz a túlnyomó erõ ellenében. A segítség messze van, tán feledésbe is mentek; az elszakadt hû társak pedig már rég a földben alusszák álmaikat. Ámde a székelyek csillaga nem szunnyadoz; megemlékezve az áldozatról, az eskürõl, lobogva viszi a hírt a földrõl az égi csarnokokba. Itt lent az utolsó csata készül, maroknyi nép az ellenséggel szemközt, midõn egyszerre paripák dobogása és fegyverek moraja hallatszik s fényes hadak vonulnak némán az égen fölfelé; a dicsõ harcztársak, kik háromszor jövének segítségre, most negyedszer, mint hallgatag szellemek hosszú sorban leszállnak ott, hol kék a boltozat a székely havasokkal ölelkezik.”

„Nincs halandó erõ, mely megállhatna a halhatatlanok elõtt., rémülés szállja meg a tenger ellenséget s futnak minden felé, többé hátra sem tekintve.

Azóta áll a székely háborítatlanul; nemsokára véget ér hû õrködése is, midõn végleg elköltözöttek hû unokáihoz mint kalauz csatlakozva, örökségüket, nagy Magyarországot visszafoglalják. A fényes hadak ösvénye pedig, melyet jöttökben s vissza tértökben taposának, eltörölhetetlenül maradt az ég boltozatán; lábaiknak és lovaik patkóinak nyomdoka az, mit derült éjféleken mint tejfehér szalagot látsz tündökleni a magasban, se melynek neve azon órától fogva „hadak útja” a székelyeknél.

Székely Himnusz
 
kep ikonKépek - Székelyföld
Székelyföld Térképe www.farkaslaka.eu - 5
Székelyföld Térképe
   
Programajánló
Szolgáltatások
Látnivalók
Képek
2011 © www.farkaslaka.eu programed by Lokopi Web